Mary Heiny Sensei taking ukemi for Hikitsuchi Sensei.

Back to Index